01/11/2022 ಮಂಗಳವಾರ ದಿಂದ 30/11/2022 ಬುಧವಾರದ ತಿಂಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ...

read more