25/09/2022 ಭಾನುವಾರ ದಿಂದ 01/10/2022 ಶನಿವಾರವಾರ ಭವಿಷ್ಯಈ ವಾರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ...

read more