10/09/2023 ಭಾನುವಾರ ದಿಂದ 16/09/2023 ಶನಿವಾರದ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗಬಹುದು. ಅವರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ...

read more