01/07/2022 ಶುಕ್ರವಾರದ ಭವಿಷ್ಯಇಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವುದರಿಂದ...

read more