05/12/2022 ಸೋಮವಾರದ ಭವಿಷ್ಯಇಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ನಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು.ಇಂದು, ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ...

read more