28/09/2022 ಬುಧವಾರದ ಭವಿಷ್ಯಹಣದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಕೆಲವು ಜನರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ...

read more