09/02/2023 ಗುರುವಾರದ ಭವಿಷ್ಯಇಂದು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಜನರು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ...

read more