01/06/2021 ಮಂಗಳವಾರ ದಿಂದ 30/06/2021 ಬುಧುವಾರದ ತಿಂಗಳ ಭವಿಷ್ಯಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ತಿಂಗಳು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಿಂದ ಲಾಭಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಕೆಲವು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ...

read more