01/04/2023 ಶನಿವಾರ ದಿಂದ 30/04/2023 ಭಾನುವಾರದ ತಿಂಗಳ ಭವಿಷ್ಯಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಕದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ...

read more