01/07/2021 ಗುರುವಾರ ದಿಂದ 31/07/2021 ಶನಿವಾರದ ತಿಂಗಳ ಭವಿಷ್ಯಸಾಮಾನ್ಯಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ, ಈ ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ...

read more