05/02/2023 ಭಾನುವಾರ ದಿಂದ 11/02/2023 ಶನಿವಾರದ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಕಲೆ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಮಿಲಿಟರಿ, ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಾರದ ಆರಂಭದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನೆಯು ನಿಮಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ...

read more