26/03/2023 ಭಾನುವಾರ ದಿಂದ 01/04/2023 ಶನಿವಾರದ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ...

read more