24/09/2023 ಭಾನುವಾರ ದಿಂದ 30/09/2023 ಶನಿವಾರದ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯಈ ವಾರ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರದ...

read more