02/10/2022 ಭಾನುವಾರ ದಿಂದ 08/10/2022 ಶನಿವಾರವಾರ ಭವಿಷ್ಯಈ ವಾರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ...

read more