01/08/2023 ಮಂಗಳವಾರ ದಿಂದ 31/08/2023 ಗುರುವಾರದ ತಿಂಗಳ ಭವಿಷ್ಯಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೋ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಭೂ-ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ಕೆಲಸ...

read more