17/09/2023 ಭಾನುವಾರ ದಿಂದ 23/09/2023 ಶನಿವಾರದ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯಈ ವಾರ, ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಹಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು...

read more